Organizační řád

Od 1. 9. 2015 (počínaje 18. ročníkem ZO 2015/2016) vstoupil v platnost nový organizační řád ZO.
Zásadní změnou v organizačním řádu je změna postupového klíče mezi okresním a krajským kolem. V každé soutěžní kategorii (A–D) postupují z okresního do krajského kola první dva nejúspěšnější řešitelé (1. a 2. místo) tak, jak tomu bylo dosud. Nově však spolu s nimi postupuje dalších X úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v okresních kolech ZO (v souhrnu za všechny okresy daného kraje v příslušné soutěžní kategorii).
Hodnotu X stanovuje krajská komise ZO a hodnota X může být nejvýše rovna počtu okresů v daném kraji. (Může být také nulová a v tom případě zůstává postupový klíč stejný jako v předchozích letech). Tato zdánlivě složitá formulace reaguje na požadavek některých krajů zvýšit počet soutěžících v krajském kole a naopak obranu jiných krajů proti navyšování soutěžících z důvodu neúnosnosti finančních nákladů na soutěž.

Níže naleznete organizační řád Zeměpisné olympiády, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Tento organizační řád nabyl účinnosti dnem 1. 8. 2016.

Plné znění organizačního řádu ZO naleznete zde.


Podporují nás

 © GEO v1.55 (28-01-2022)