O soutěži

Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol.

Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Úspěšní řešitelé českého národního kola jsou vysíláni na navazující mezinárodní geografické soutěže konané pod patronátem Mezinárodní geografické unie a International Geoscience Education Organization. V roce 2017 se budou soutěže konat v srbském Bělehradě a ve francouzském Nice.

Každým rokem je národní Zeměpisná olympiáda pořádána ve čtyřech postupových kolech pro čtyři soutěžní věkové kategorie žáků.

Kola zeměpisné olympiády:

Školní › Okresní › Krajské › Celostátní / ústřední (jen pro kategorie C a D) > Soustředění / letní škola > Mezinárodní (jen pro kategorii D)

schéma postupového klíče

Věkové kategorie zeměpisné olympiády:

A: 6. ročník ZŠ
B: 7. ročník ZŠ
C: 8. a 9. ročník ZŠ
D: střední školy

Odbornost soutěže garantuje organizátor pověřený MŠMT, jímž je od ročníku 2012/2013 Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Praha), ve spolupráci s Ústřední komisí Zeměpisné olympiády a Českou geografickou společností.

Průběh soutěže

Zeměpisná olympiáda, to není zdaleka jen psaní testů! Některé ze soutěžních úloh se řeší v terénu, formou exkurze a terénních prací, podrobného mapování, plánování a návrhů budoucího vývoje určitého území.
Na Zeměpisné olympiádě se potkávají lidé se společnými zájmy a mohou se vzájemně obohatit. Jak říká účastnice Mezinárodní geografické olympiády iGeo:
Tím nejcennějším na mezinárodní zeměpisné olympiádě pro mě asi byla možnost setkat se s mladými lidmi z celého světa a poznat jejich kulturu. Z tohoto hlediska bych proto asi vyzdvihla „interkulturní večer“ – jakési kulturní vystoupení, které si všichni soutěžící pro sebe navzájem připravili. Jednotlivé skupinky se věnovaly vyjádření pomocí obrázků a fotografií, gestům, hudbě a módě. Při nacvičování našich vystoupení jsme si užili hodně legrace a samotný večer pak byl nejen velice poučný, ale i skutečně zábavný.

Vítězové celostátního kola kategorie C a D postupují na mezinárodní geografické soutěže do zahraničí. Před odjezdem se koná několikadenní odborné soustředění pro vítěze. Cílem je seznámit se a stmelit tým dohromady. Dále se tým připravuje na podmínky mezinárodních soutěží, trénuje didaktické testy obvyklé v těchto soutěžích (např. tzv. multimediální test) a zejména pak pracuje v terénu. Na soustředění se prohlubují geografické znalosti a dovednosti, znalost anglického jazyka, který je oficiální jednací řečí mezinárodních soutěží i vzájemná důvěra a spolupráce celého týmu.

Pro mladší soutěžící kategorií A a B bylo v letech 2014 a 2015 organizováno celostátní soutěžní soustředění ve spolupráci s Ekologickým centrem Orlov, o.p.s. Ačkoli v roce 2017 soustředění neproběhne, věříme, že budeme moci na tuto tradici navázat.

ENGLISH SUMMARY

Geographical Olympiad is a geography competition for students of Czech elementary and secondary schools. It is held annually for four age categories in four sequential rounds.
The successful participants of the Czech national round then represent Czechia at international geographical competitions under the auspices of International Geographical Union (International Geography Olympiad, iGeo) and International Geoscience Education Organization (The International Earth Science Olympiad).
The standards and quality of the competition are supervised by an organizer accredited by Ministry of Education, Youth and Sports (Charles University (Prague), Faculty of Science, Geography Departments, from 2012/13), by General Commission of Geographical Olympiad and by Czech Geographical Society.
   
 © GEO v1.22 (10-04-2017)